Liga typerów NBA
Z krainy NBA LVBET
Pula nagród:
160 zł co kolejkę

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Kahuna Projects LTD, Niddry Lodge 51 Holland Street, Kensington, W8 7JB, London.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360). 
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 23 marca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 888).
 4. Fundatorami nagród są Organizator, oraz LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o. o..
 5. Konkurs jest  organizowany oraz administrowany za pośrednictwem portalu jest przez portal zkrainynba.com. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

Warunki konkursu

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Polski. 
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: posiadanie aktywnego konta u bukmachera LV BET, założonego przy użyciu kodu bonusowego ZKRAINYNBA, oraz rejestracja w lidze typerów przez formularz na stronie www.zkrainynba.com, podanie adresu e-mail, na który założone zostało konto u bukmachera, oraz swojego pseudonimu w formularzu na portalu zkrainynba.com.
 3. Organizator w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, powoła komisję konkursową (dalej “Komisja konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
 4. Konkurs trwa od godziny 10:00 dnia 25 sierpnia 2023 roku, do 10 września 2023 roku włącznie. 
 5. Bieżące wyniki Konkursu z każdej kolejnej kolejki ogłaszane będą za pośrednictwem portalu zkrainynba.com pod adresem (https://zkrainynba.com/liga-typerow-nba/rankingi/) poprzez podanie nicków uczestników wraz z uzyskaną punktacją.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody marketingowej na wysyłanie za pośrednictwem adresu mailowego podanego w niniejszym formularzu rejestracyjnym informacji o charakterze marketingowo – handlowym firm bukmacherskich, takich jak np.: oferty, rabaty, zniżki, informacje o akcjach marketingowych, nowych produktach i usługach, etc. Jestem świadom, że Zgodę marketingową można cofnąć w każdym czasie.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie Konkursowe polega na poprawnym wytypowaniu wyników kolejnych meczów Mistrzostw Świata FIBA 2023 za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na portalu zkrainynba.com. 
 2. Typowanie odbywać będzie się każdego kolejnego dnia, od godziny 00:01, aż do godziny rozpoczęcia pierwszego meczu danego dnia. 
 3. Uczestnik konkursu otrzymuję punkty za dobrze wytypowaną selekcję. 
 4. W konkursie biorą udział jedynie selekcje pojedyncze, nawet gdy uczestnik wybierze kilka selekcji będą one rozliczanie niezależnie od siebie. 
 5. Liczbą punktów jest kurs z jakim dane wydarzenie zostało zagrane. Przykład, jeśli gracz zagrał z kursem 1.27 to otrzyma 1.27 punktu.
 6. Punktów nie można transferować między uczestnikami Konkursu.  
 7. Komisja Konkursowa dokona ocen zgłoszeń konkursowych oraz wytypuje zwycięzców. W Konkursie wyłonionych będzie w każdej kolejce (licząc fazę grupową, drugą fazę grupową, oraz fazę pucharową) dziesięciu zwycięzców.
 8. Wygranym każdej kolejnej kolejki będzie uczestnik, którego sumaryczny kurs poprawnie wytypowanych wyników meczów będzie najwyższy. Kursy ustalane są w oparciu o ofertę bukmachera LV BET.
 9. W przypadku równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje kolejność wpływu przesłanych typowań (wcześniejszy będzie oceniony wyżej). 

Nagrody

 1. W ramach każdej kolejki dziesięciu uczestników z najwyższym wynikiem punktowym otrzyma nagrody w formie bonusu Freebet. Pula nagród w każdej z 3 kolejek wynosi 160 zł, a nagrody zostaną przyznane według schematu:
1. miejsce50 PLN
2. miejsce25 PLN
3. miejsce15 PLN
miejsca 4-10.10 PLN
 1. Nagrody w postaci bonusów przypisane zostaną do konta u bukmachera LV BET założonego przy użyciu podanego przy rejestracji adresu e-mail. 
 2. Kwoty nagród, o których mowa w pkt 22., stanowią kwoty, jakie zostaną wypłacone zwycięzcom po uprzednim poborze podatku przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Kahuna Projects LTD, Niddry Lodge 51 Holland Street, Kensington, W8 7JB, London. 
 2. W związku z konkursem będą przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, nick  (pseudonim) oraz adres mailowy).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i dostarczania informacji o charakterze marketingowo – handlowym, o których mowa w pkt 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia uczestnictwo oraz otrzymanie nagród przyznanych w Konkursie (nie dotyczy to informacji marketingowo – handlowych).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 tj. Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.       (dalej jako „RODO”), tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez Uczestnika, na co każdy Uczestnik Konkurs wyraża zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu. 
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie wysyłania drogą mailową informacji o charakterze marketingowo – handlowym, takich jak np.: oferty, rabaty, zniżki, informacje o akcjach marketingowych, nowych produktach i usługach, etc.  jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego tj. prawnie uzasadniony interes oraz wyrażona zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu / cofnięcia zgody.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych zwycięzców nagród w Konkursie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji obowiązków Organizatora wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przechowywane przez okres przewidywany przez przepisy prawa tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdyż przetwarzania tych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora jako administratora.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo do:

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,

2) żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

4) żądania usunięcia danych osobowych,

5) żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,  Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie / wykonanie Umowy, a także realizację prawnie uzasadnionych interesów Organizatora jak np. marketing usług własnych. Również podanie danych osobowych w celu wysyłania przez nas drogą mailową informacji o charakterze marketingowo – handlowym jest dobrowolne, brak podania takich danych i brak wyrażenia zgody będzie skutkował tym, że Uczestnik nie będzie otrzymywał ciekawych informacji o nowych usługach, produktach, akcjach marketingowych, itp.
 3. Organizator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw.  profilowania .
 4. Dane osobowe z zastrzeżeniem Wielkiej Brytanii nie są przekazywane do Państw trzecich, innymi słowy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
 5. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 6. Dane zostały zebrane poprzez formularz na portalu zkrainynba.com. 
 7. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Serwisu przechowywane są przez nas na serwerach znajdujących się na terenie Wlk. Brytanii, która to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. uznana została w myśl art. 45 ust. 3 RODO za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia Konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@zkrainynba.com. 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: Konkurs – Liga Typerów ZKrainyNBA.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla miasta Warszawy. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na portalu zkrainynba.com oraz do wykluczenia z z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu. 
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: (https://zkrainynba.com/liga-typerow-nba/regulamin/)
 6. Każdy z uczestników może wziąć udział w konkursie tylko i wyłącznie jednym kontem. Praktyki mające na celu stworzyć kilka kont (multikonta) będą po wykryciu blokowane, a ewentualne nagrody nie zostaną przekazane. 
 7. Regulamin wchodzi  w życie dnia 25 sierpnia 2023 roku.