Pozdro Retro: New Orleans Timberwolves

09/04/2016
Isaiah Rider

Dzi? krtka historia, rwnie krtkiego czasu, gdy Le?ne Wilki by?y dru?yn? z Nowego Orleanu.

Dzi? ma Pelikany, nie tak dawno temu mia? Szerszenie, a w latach 70 Nowy Orlean by? domem Jazzmanw. To jednak nie wyczerpuje tematu zawodowych dru?yn koszykarskich w stolicy stanu Luizjana, bo przez miesi?c byli jeszcze New Orleans Timberwolves, czy te? raczej New Orleans Rhythm.

Rhythm i Angels by? dwiema nazwami, ktre znajdowa?y si? na szczycie potencjalnych nowych nazw dla dru?yny z Nowego Orleanu, ktra przez pi?? poprzednich sezonw korzysta?a z nazwy nawi?zuj?cej do rdzennego mieszka?ca rejonu Minneapolis, wilka szarego. Nigdy jednak nie podj?to ostatecznej decyzji w tej sprawie, bo Luizjana swoj? now? dru?yn? NBA posiada?a ledwie przez 30 dni.

Dzi? ma?o kto pami?ta o nieudanych przenosinach wci?? raczkuj?cego klubu z Minnesoty na po?udnie USA, ale mi?dzy 23 maja a 21 czerwca 1994 roku by?y one przyklepane. Wybrany z numerem 4 w Drafcie 1994 Donyell Marshall, mwi? w wywiadach, jak bardzo cieszy si?, ?e jego nowy klub przenosi si? w?a?nie z lodowato zimnego stanu do pi?knego Nowego Orleanu, a dziennikarze rozpisywali si? o tym, jak to Wolves do??czaj? do listy sportowych strat Minneapolis obok Lakers i North Stars z NHL. wcze?ni w?a?ciciele klubu, ktry ledwie w 1989 roku do??czy? do NBA – Marv Wolfenson i Harvey Ratner – mieli prawie 80 milionw dolarw d?ugu zwi?zanego z hipotek? nowej hali, Target Center. Poniewa? nie znale?li nikogo, kto sp?aci?by go za nich, postanowili sprzeda? klub. Nie pomog?a decyzja miasta, ktre chcia?o wspomc biznesmenw 48 milionami, ani promocja zwi?zana z organizacj? All-Star Game w Minneapolis. Cho? byli podobno ch?tni aby kupi? dru?yn? i pozostawi? j? w stanie Minnesota, to ?aden z nich – w tym grupa sk?adaj?ca si? m.in. z Magica Johnsona, Prince’a i Janet Jackson – nie z?o?y? oficjalnej oferty kupna. Dlatego gdy pojawi?a si? ekipa z Nowego Orleanu wyst?puj?ca pod szyldem Top Rank i zaoferowa?a ponad 150 milionw dolarw (ciekawostka: dzi? Wolves s? warci 720 milionw), Wolfenson i Ratner d?ugo si? nie zastanawiali i dobili targu pod koniec maja 1994.

Informacja posz?a w ?wiat: Timberwolves b?d? w sezonie 1994/95 gra? w Big Easy.

Przed skopaniem ty?kw przez Isaiah Riderauchroni?o nowoorlea?skie menad?erki barw cia?o nazywaj?ce si? komitetem relokacyjnym. Grupa w?a?cicieli klubw, zapewne we wsp?pracy z Davidem Sternem, odkry?a bowiem, ?e obiecane przez Top Rank 150 baniek by?o w du?ej mierze wytworem wyobra?ni kupuj?cych. Po tym, jak 6 czerwca wp?yn?? do biura ligi oficjalny wniosek o przeniesienie zespo?u na po?udnie, odkryto, ?e po?ow? nowoorlea?skiej oferty stanowi? pieni?dze z po?yczek z r?nych bankw, ktrych to owe banki jeszcze nie przyzna?y, za? reszta mia?a pochodzi? od grupy nieznanych inwestorw i z przysz?ych, niejasno okre?lonych dochodw zwi?zanych z jeszcze niewybudowan? now? hal?. Wobec powa?nych w?tpliwo?ci zwi?zanych z wyp?acalno?ci? Top Rank, komitet relokacyjny NBA postanowi? 15 czerwca zablokowa? przenosiny Wolves, co sama liga oficjalnie zrobi?a nieca?y tydzie? p?niej. Nowoorlea?scy kupcy odwo?ywali si? od tej decyzji, ale s?dy stan??y po stronie Davida Sterna i tak oto zako?czy?a si? historia nowego klubu z Luizjany.

Wolves zostali odkupieni przez Glena Taylora, ktry w?a?cicielem dru?yny pozostaje do dzi?.

Nowy Orlean doczeka? si? swojego teamu w 2002 roku.

Donyell Marshall nie musia? zbyt d?ugo czu? si? g?upio za krytyk? Minneapolis w dniu draftu – ju? w po?owie swojego debiutanckiego sezonu opu?ci? mro?n? aglomeracj? Twin Cities, po tym jak swoim podej?ciem do gry zniech?ci? do siebie wszystkich, od dziennikarzy, po kolegw z zespo?u.

Isaiah Rider zrobi? za? tak:

***

Pozdro Retro to pocztwka z dawnych lat NBA, a jednocze?nie pozdrowienia wysy?ane dla ich bohaterw – tak?e tych mniej znanych. W tym weekendowym cyklu powrc? postaci i wydarzenia z przesz?o?ci ligi (g?wnie lata 90, mj konik, ale nie tylko), mo?na b?dzie wi?c powspomina?, a czasem uzupe?ni? wiedz? (uwaga: cz?sto bezu?yteczn?). Zalecana wzmo?ona nostalgiczno??.

Polub stron? autora na facebookui ?led? j? na twitterze

Kopiuj link do schowka