Nowa era kart
fot. Hoops.pl

Listopad 21st, 2012

fot. Hoops.pl

Podczas gdy pierwsze karty koszykarskie zazwyczaj ukazywa?y wizerunek gracza z jednej strony oraz jego statystyki z drugiej, nowoczesne karty przybra?y posta? pami?tek sportowych (memorabilia) radykalnie zwi?kszaj?c ich warto??. Lata 97-99 na zawsze zmieni?y oblicze kolekcjonerskich kart sportowych. Firma Upper Deck wprowadzi?a na rynek karty z autentycznymi autografami zawodnikw!Nied?ugo potem kolejnym kamieniem milowym okaza?o si? wypuszczenie kart Game Used zawieraj?cych materia?y meczowe u?yte przez zawodnika. Karty z kawa?kiem meczowej koszulki, parkietu z hali NBA, pi?ki meczowej, a nawet fragmentem buta, siatki czy sznurowad?a okaza?y si? prawdziwym strza?em w dziesi?tk?! Da?y one ka?demu z nas szans? do zbli?enia si? maksymalnie do ulubionego gracza oraz sposobno?? do posiadania kawa?ka historii NBA w swoim domu. Jakby tego by?o ma?o karty sta?y si? jeszcze bardziej warto?ciowe poprzez wprowadzenie limitw. Wi?kszo?? kart z autografem czy Game Used jest limitowanych, a najni?szy limit to oczywi?cie 1/1 ,czyli jedna karta na ?wiecie! Doda?o to smaczku kolekcjonowaniu, gdy? posiadanie karty wydanej w nak?adzie kilku / kilkunastu egzemplarzy pot?guje uczucie wyj?tkowo?ci.

GWARANCJA AUTENTYCZNO?CI – Oryginalno?? w przypadku kart z autografem czy Game Used jest kluczow? kwesti?. Karty NBA to obecnie ogromny przemys? na szerok? skal? notuj?cy wielomilionowe obroty, a rzadkie karty gwiazd sprzedaj? si? za tysi?ce dolarw trafiaj?c w r?ce prywatnych kolekcjonerw. Nikt tutaj nie mg?by pozwoli? sobie na oszustwo. Dlatego te? karty NBA s? oficjalnym licencjonowanym produktem ligi NBA, co oznacza, ?e firmy, ktre chc? umieszcza? na kartach wizerunek zawodnikw musz? posiada? licencj? ligi. NBA gwarantuje wi?c autentyczno?? materia?w zawartych w kartach oraz podpisw zawodnikw. Gwarantuje to tak?e wydawca karty umieszczaj?c na odwrocie ka?dej certyfikat autentyczno?ci. Wreszcie autentyczno?? piecz?tuj? sami zawodnicy, z ktrych wi?kszo?? ma podpisane kontrakty bezpo?rednie z firmami produkuj?cymi karty. Obecnie na rynku prym wiedzie dwch producentw: Upper Deck i Panini America. Kontrakty na wy??czno?? z pierwszym z nich posiada Michael Jordan i LeBron James natomiast umowy z Panini parafowali min. Kobe Bryant, Kevin Durant, Blake Griffin czy John Wall. Producenci kart chc?c zapewni? gwarancj? autentyczno?ci swoich produktw wdro?yli opatentowany proces uwierzytelniania. Jest to pi?ciostopniowy proces, ktry gwarantuje fanom 100% autentyczno?? produktw! Najwa?niejszym elementem tego procesu jest fakt, ?e przedstawiciel firmy jest ?wiadkiem ka?dego sk?adanego autografu.

Poni?ej kilka filmikw z udzia?em graczy, potwierdzaj?cych autentyczno?? wszelkich materia?w zawartych w kartach NBA:

LeBron James:

Kobe Bryant:

Kevin Durant:

Przd oraz ty? karty (zawieraj?cy certyfikat autentyczno?ci) Upper Deck z kawa?kiem meczowej koszulki Mikea Bibby’ego oraz autografem.

 

Kobe Bryant podczas sesji podpisywania kart dla firmy Panini America.

Kevin Durant prezentuj?cy kart? firmy Panini ze swoim autografem.

LeBron James podczas sesji podpisywania kart i pami?tek sportowych dla firmy Upper Deck, z ktr? posiada kontrakt na wy??czno??, podobnie jak Michael Jordan.

Kobe Bryant prezentuj?cy kart? z w?asn? podobizn?. Kobe posiada ekskluzywny kontrakt na wy??czno?? z firm? Panini America. Twarzami tej firmy oprcz KB24 jest tak?e Kevin Durant, Blake Griffin czy John Wall. Wszyscy ci gracze posiadaj? kontrakty wy??czno?ciowe z mark? Panini America.

Ju? za tydzie? kolejna cz??? informacji o kolekcjonerskich KARTACH NBA! Tym razem przedstawiony zostanie proces produkcji kart, a tak?e szczeg?owo opiszemy rodzaje kart.

Dla zainteresowanych polecam zapoznanie si? z ofert? jedynego koszykarskiego sklepu w Polsce, ktry oferuje karty NBA! Przypominam, ?e karty NBA nie s? dost?pne w Europie, a jedynie na rynku ameryka?skim. Sklep HOOPS.PL wychodzi jednak naprzeciw fanom koszykwki, aby rwnie? w naszym kraju mo?na by?o poczu? magi? NBA! http://hoops.pl/8-karty-nba

Maciej Gajda / Hoops.pl

WWW.HOOPS.PL

WWW.FACEBOOK.COM/HOOPSSTORE