21 listopada 2012 by admin

Nowa era kart

fot. Hoops.pl

fot. Hoops.pl

Podczas gdy pierwsze karty koszykarskie zazwyczaj ukazywa?y wizerunek gracza z jednej strony oraz jego statystyki z drugiej, nowoczesne karty przybra?y posta? pami?tek sportowych (memorabilia) radykalnie zwi?kszaj?c ich warto??.  Lata 97-99 na zawsze zmieni?y oblicze kolekcjonerskich kart sportowych. Firma Upper Deck wprowadzi?a na rynek karty z autentycznymi autografami zawodników!

  

  

Nied?ugo potem kolejnym kamieniem milowym okaza?o si? wypuszczenie kart Game Used zawieraj?cych materia?y meczowe u?yte przez zawodnika. Karty z kawa?kiem meczowej koszulki, parkietu z hali NBA, pi?ki meczowej, a nawet fragmentem buta, siatki czy sznurowad?a okaza?y si? prawdziwym strza?em w dziesi?tk?! Da?y one ka?demu z nas szans? do zbli?enia si? maksymalnie do ulubionego gracza oraz sposobno?? do posiadania kawa?ka historii NBA w swoim domu. Jakby tego by?o ma?o karty sta?y si? jeszcze bardziej warto?ciowe poprzez wprowadzenie limitów. Wi?kszo?? kart z autografem czy Game Used jest limitowanych, a najni?szy limit to oczywi?cie 1/1 ,czyli jedna karta na ?wiecie! Doda?o to smaczku kolekcjonowaniu, gdy? posiadanie karty wydanej w nak?adzie kilku / kilkunastu egzemplarzy pot?guje uczucie wyj?tkowo?ci.

  

  

GWARANCJA AUTENTYCZNO?CI – Oryginalno?? w przypadku kart z autografem czy Game Used jest kluczow? kwesti?. Karty NBA to obecnie ogromny przemys? na szerok? skal? notuj?cy wielomilionowe obroty, a rzadkie karty gwiazd sprzedaj? si? za tysi?ce dolarów trafiaj?c w r?ce prywatnych kolekcjonerów. Nikt tutaj nie móg?by pozwoli? sobie na oszustwo. Dlatego te? karty NBA s? oficjalnym licencjonowanym produktem ligi NBA, co oznacza, ?e firmy, które chc? umieszcza? na kartach wizerunek zawodników musz? posiada? licencj? ligi. NBA gwarantuje wi?c autentyczno?? materia?ów zawartych w kartach oraz podpisów zawodników. Gwarantuje to tak?e wydawca karty umieszczaj?c na odwrocie ka?dej certyfikat autentyczno?ci. Wreszcie autentyczno?? piecz?tuj? sami zawodnicy, z których wi?kszo?? ma podpisane kontrakty bezpo?rednie z firmami produkuj?cymi karty. Obecnie na rynku prym wiedzie dwóch producentów: Upper Deck i Panini America. Kontrakty na wy??czno?? z pierwszym z nich posiada Michael Jordan i LeBron James natomiast umowy z Panini parafowali min. Kobe Bryant, Kevin Durant, Blake Griffin czy John Wall. Producenci kart chc?c zapewni? gwarancj? autentyczno?ci swoich produktów wdro?yli opatentowany proces uwierzytelniania. Jest to pi?ciostopniowy proces, który gwarantuje fanom 100% autentyczno?? produktów! Najwa?niejszym elementem tego procesu jest fakt, ?e przedstawiciel firmy jest ?wiadkiem ka?dego sk?adanego autografu.

Poni?ej kilka filmików z udzia?em graczy, potwierdzaj?cych autentyczno?? wszelkich materia?ów zawartych w kartach NBA:

LeBron James:

Kobe Bryant:

Kevin Durant:

 

Przód oraz ty? karty (zawieraj?cy certyfikat autentyczno?ci) Upper Deck z kawa?kiem meczowej koszulki Mike’a Bibby’ego oraz autografem.

 

Kobe Bryant podczas sesji podpisywania kart dla firmy Panini America.

Kevin Durant prezentuj?cy kart? firmy Panini ze swoim autografem.

LeBron James podczas sesji podpisywania kart i pami?tek sportowych dla firmy Upper Deck, z któr? posiada kontrakt na wy??czno??, podobnie jak Michael Jordan.

Kobe Bryant prezentuj?cy kart? z w?asn? podobizn?. Kobe posiada ekskluzywny kontrakt na wy??czno?? z firm? Panini America. Twarzami tej firmy oprócz KB24 jest tak?e Kevin Durant, Blake Griffin czy John Wall. Wszyscy ci gracze posiadaj? kontrakty wy??czno?ciowe z mark? Panini America.

 Ju? za tydzie? kolejna cz??? informacji o kolekcjonerskich KARTACH NBA! Tym razem przedstawiony zostanie proces produkcji kart, a tak?e szczegó?owo opiszemy rodzaje kart.

Dla zainteresowanych polecam zapoznanie si? z ofert? jedynego koszykarskiego sklepu w Polsce, który oferuje karty NBA! Przypominam, ?e karty NBA nie s? dost?pne w Europie, a jedynie na rynku ameryka?skim. Sklep HOOPS.PL wychodzi jednak naprzeciw fanom koszykówki, aby równie? w naszym kraju mo?na by?o poczu? magi? NBA! http://hoops.pl/8-karty-nba

Maciej Gajda / Hoops.pl

WWW.HOOPS.PL

WWW.FACEBOOK.COM/HOOPSSTORE

Tagi: