Karty NBA – wprowadzenie
fot. Hoops.pl

Listopad 14th, 2012

fot. Hoops.pl

Karty NBA to w tej chwili wielomilionowy przemys?. To kontrakty zawodnikw z firmami produkuj?cymi karty, to szeroko poj?ty marketing, karty z autografami i materia?em meczowym gwiazd NBA. W USA zbieraj? je wszyscy, od dzieciakw w szko?ach i na podwrkach do biznesmenw i politykw. Karty kolekcjonuj? rwnie? sami koszykarze, a poka?ne zbiory posiadaj? min. Vince Carter czy LeBron James. Za Oceanem to tradycja przekazywana z ojca na syna, to wr?cz nieod??czny element ameryka?skiej kultury posiadaj?cy bogat? histori?. Ma?o kto wie, jak to wszystko si? zacz??o i jak bardzo ewoluowa?o przez lata. Zapraszam do lektury na temat historii kolekcjonerskich kart NBA.

HISTORIA KART – Pierwsze karty kolekcjonerskie z wizerunkiem koszykarzy pojawi?y si? w Stanach Zjednoczonych w pierwszej po?owie XX wieku, dok?adnie w roku 1910, jako dodatek do??czany przez firmy tytoniowe do swoich produktw. Seria nosi?a nazw? College Athlete i znajdowa?o si? w niej 30 kart koszykarskich. Rok p?niej pojawi? si? kolejny set kart. Obejmowa? on r?ne sporty, a tylko 6 kart zawiera?o wizerunek koszykarzy. Karty zdoby? mo?na by?o wymieniaj?c je za 15 kuponw z paczek papierosw marki Murad. Oferta wygas?a 30 Czerwca 1911 roku. Nikt wtedy nie przypuszcza?, ?e to, co na pocz?tku by?o tylko narz?dziem marketingowym dla firm, maj?cym na celu przyci?gniecie klienta do zakupu produktw przekszta?ci si? w multimilionowy przemys? na ogromn? skal?.

W 1948 roku firma Bowman wypu?ci?a na rynek pierwszy kompletny set kart z wizerunkiem koszykarzy. Set zawiera? 72 karty, a najcenniejsz? z nich by?a ta z podobizn? Georgea Mikana, ktr? cenniki kart kolekcjonerskich wyceniaj? nawet na 9 ty?. dolarw.

Popyt na karty kolekcjonerskie spowodowa? pojawienie si? nowych firm produkuj?cych karty. Z biegiem czasu na rynek trafi?y sety kart takich producentw jak: Topps, Fleer, Hoops, SkyBox czy wreszcie Upper Deck.

W roku 1957 Topps, ktry by? ju? renomowanym producentem kart baseballowych postanowi? wyda? na rynek swj pierwszy set kart z wizerunkiem koszykarzy. Zestaw sk?ada? si? z 80 kart. Miedzy innymi znale?li si? na nich Paul Arizin, Nat Clifton, Bob Cousy, Clyde Lovelette czy Dolph Schayes. Nie mog?o w?rd nich zabrakn?? karty z podobizn? Billa Russela. Jest to najcenniejszy egzemplarz tej serii, a jego cena obecnie oscyluje wok? 3 tysi?cy dolarw. Premierowy set Toppsa nie zyska? jednak wielkiej popularno?ci, co spowodowa?o, ?e kolejn? seri? kart koszykarskich firma ta wyda?a dopiero ponad dekad? p?niej w roku 1969.

W 1961 roku firma Fleer zadebiutowa?a na rynku z setem kart koszykarskich do??czanych do opakowa? z gumami do ?ucia. Set sk?ada? si? z 66 kart z wizerunkiem graczy, a ka?da karta oprcz zdj?cia, pozycji i klubu zawiera?a na odwrocie informacje takie jak statystyki czy krtk? biografi? danego zawodnika. Do najcenniejszych kart z tego setu nale?? oczywi?cie karty wczesnych gwiazd, takich jak Bill Russel, Jerry West czy Wilt Chamberlain. Dobrze zachowane egzemplarze z tamtych lat s? teraz warte fortun?.

W sezonie 1972-73 Comspec wyda? swj pierwszy i jedyny set kart z koszykarzami. Seria sk?ada?a si? z 36 kart i tworzy?a zestaw najlepszych graczy z epoki min. Kareem Abdul-Jabbar, Rick Barry i Walt Frazier.

Kolejne firmy prbowa?y wedrze? si? na rynek kart kolekcjonerskich. W roku 1983 Star Company zadebiutowa?a z setem kart koszykarskich. Niezwykle po??dane s? karty Michaela Jordana z tej serii, gdy? uwa?a si? j? za nieoficjaln? kart? rookie MJa. Sprzedaj?cy na aukcjach internetowych wyceniaj? j? nawet na 100 ty?. dolarw.

[reklama]

Star Company straci?a jednak licencj? ligi NBA na produkcj? kart w roku 1986 na rzecz Fleera, ktry rozpocz?? po raz kolejny szturm na rynek kolekcjonerski. Fleer w swoim wydaniu rwnie? chcia? mie? debiutanck? kart? Michaela Jordana i takow? po czasie wyda?. Dla wielu jest to w?a?nie prawdziwa Rookie Card najlepszego gracza w historii koszykwki, gdy? dost?pno?? kart od Fleer by?a du?o wi?ksza ni? produktw Star Company.

W 1989 roku pojawi? si? na rynku prze?omowy set NBA Hoops. Podniesiono w znacz?cy sposb jako?? wykonania kart. Wszystkie karty drukowane by?y na wysokiej jako?ci papierze i w pe?nym kolorze. Urozmaicono tak?e opisy zawodnika znajduj?ce si? standardowo na rewersie karty. Seria NBA Hoops do dzi? uznawana jest za kultow?, a w nowoczesnych seriach cz?sto pojawiaj? si? jej reedycje.

W 1990 roku ukaza? si? set wydany przez firm? SkyBox (P?niej po??czon? w SkyBox Hoops). W secie znajdowa?y si? a? 423 karty zawodnikw National Basketball Association.

W 1991 roku w grze pojawi?a si? nowa firma, Upper Deck. Odnios?a ogromny sukces na rynku kart kolekcjonerskich, co zaowocowa?o zdobyciem licencji na produkcj? zarwno kart koszykarskich, futbolowych, baseballowych oraz hokejowych. Upper Deck by?a pierwsz? firm? od 10 lat, ktra posiada?a licencje we wszystkich czterech narodowych ligach sportowych w USA: NBA, NFL, MLB i NHL.

Prawdziwy boom nast?pi? jednak, kiedy rozpocz??a si? era Michaela Jordana! Lata 90-te to karciane szale?stwo nie tylko w USA. Wtedy te? karty NBA pojawi?y si? w Polsce. Na nasz rynek trafi?y niestety najs?absze i najta?sze serie, a dla firm Upper Deck i Fleer by?a to g?wnie forma promocji oraz zbadanie popytu na rynku europejskim. Mimo tego karty cieszy?y si? niezwyk?? popularno?ci?, a paczki z kartami mo?na by?o naby? w ka?dym kiosku czy salonie prasowy. Niestety wraz z zako?czeniem kariery przez Jordana koszykwka rodem zza Oceanu zacz??a notowa? regres. Z krajowej telewizji znikn??y relacje meczw NBA, a na p?kach sklepowych przesta?y pojawia? si? nowe serie kart.

Firma Upper Deck do dzisiaj rz?dzi na rynku kart kolekcjonerskich oraz pami?tek sportowych. Niestety od 2010 roku nie posiada licencji NBA na rzecz Panini America i produkuje jedynie karty zawodnikw w strojach uniwersyteckich. Najwi?kszym sukcesem Upper Deck by?o podpisanie ekskluzywnych kontraktw na wy??czno?? z najlepszymi zawodnikami swoich czasw. Umow? z UD posiada aktualnie Michael Jordan oraz LeBron James, a zawodnicy ci s? sztandarowymi postaciami marki.

Ju? za tydzie? w kolejnej publikacji dowiecie si? wi?cej o kartach NBA w najnowszym wydaniu, czyli o kartach zawieraj?cych kawa?ek meczowej koszulki zawodnika czy oryginalny autograf! Nie mo?ecie tego przegapi?!

Maciej Gajda
www.hoops.pl
www.facebook.com/HoopsStore